Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2020

pytaniabezodpowiedzi
Nie. O miłość nie trzeba prosić. Nie trzeba uchylać okien, ani zostawiać niedomkniętych drzwi. A jeśli trzeba, to nie jest to miłość. Ona przychodzi bez pytania. Zachłannie, odważnie, czasem cicho i niepozornie, ale zawsze autentycznie i szczerze. I na taką miłość czekajcie. Nie na plastikową, dystyngowaną czy warunkową. Nie na podróbkę. Nie na atrapę.
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak vianyaako nyaako
pytaniabezodpowiedzi
3515 46b5 500
Reposted fromxawery xawery vianyaako nyaako
pytaniabezodpowiedzi
To, co słyszymy przed "ale" jest nieważne.
Reposted fromshakemedown shakemedown vianyaako nyaako
pytaniabezodpowiedzi
5661 9964
Reposted fromdoubleapple doubleapple

February 07 2020

pytaniabezodpowiedzi
2235 9d4f
Reposted fromdoubleapple doubleapple
pytaniabezodpowiedzi
2244 7f1c
Reposted fromdoubleapple doubleapple
pytaniabezodpowiedzi
3101 d88b
Reposted frompaulodaido paulodaido
pytaniabezodpowiedzi
5701 72f0
Reposted fromsavatage savatage viachochlik chochlik
7417 4d1e
Reposted fromamatore amatore
1551 3522
Reposted fromamatore amatore viadoubleapple doubleapple
6487 c303
Reposted fromamatore amatore viadoubleapple doubleapple
pytaniabezodpowiedzi
8556 b7ed
Reposted fromdoubleapple doubleapple
pytaniabezodpowiedzi
5365 f145
Reposted fromdoubleapple doubleapple
pytaniabezodpowiedzi
0493 7b91
Reposted fromdoubleapple doubleapple
pytaniabezodpowiedzi
5584 1dd8
Reposted fromdoubleapple doubleapple
pytaniabezodpowiedzi
5661 9964
Reposted fromdoubleapple doubleapple
pytaniabezodpowiedzi
9998 a78c
Reposted fromdoubleapple doubleapple
pytaniabezodpowiedzi
8468 ecf3
Reposted fromdoubleapple doubleapple
pytaniabezodpowiedzi
0289 c2bd
Reposted fromdoubleapple doubleapple
pytaniabezodpowiedzi
3247 3a0d
Reposted fromPoranny Poranny viafuckmelikethis fuckmelikethis
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl